فایل (word) مقاله اثر مگنتواپتیکی کر و امپدانس مغناطیسی نوارهای NiFeMo/Cu/NiFeMo

این مقاله به بررسی رفتار مغناطیسی نوار NiFeMo (سوپرمالوی) از طریق اثر مگنتواپتیکی کر و امپدانس مغناطیسی بزرگ پرداخته شد. نوار سوپرمالوی بر دو سمت زیرلایه مس به روش الکتروانباشت نشانده شد. با افزایش جریان لایه نشانی، افزایش نرخ لایه-نشانی مشاهده شد تا اینکه افزایش جریان لایه‌نشانی بیشتر از 200 میلی آمپر، موجب شکنندگی ساختار لایه شد. نمودارهای پسماند مگنتواپتیکی وابستگی مغناطش ماده به جریان لایه نشانی را به خوبی نشان داد. در جریان 80 میلی آمپر به دلیل سرعت پایین رشد امکان جهت گیری نواحی مغناطیسی در جهت مشخص وجود دارد. بیشترین امپدانس مغناطیسی برای جریان

فایل (word) گزارشکارهای بازدید از شرکت های درس روش های تولید و کارگاه

فایل (word) مقاله مطالعه تاثیر میزان آلایش نیتروژن بر خواص فوتو رسانایی در لایه های نازک اکسید روی (ZnO:N) رشد یافته به روش اسپری پایرولیز

ZnO:N با تراکم های مختلف اتم های آلایشی نیتروژن (صفر، 5 و 10 درصد اتمی) به روش اسپری پایرولیز بر روی شیشه سنتز شدند. طیف XRD نشان دهنده رشد همه نمونه ها به صورت بسبلوری در فاز ششگوشی بوده در حالی که جهتگیری ترجیحی با افزایش ناخالصی از (002) به (101) تغییر پیدا کرده است. این تغییرات به همراه تغییرات در ابعاد بلورک ها تاثیر زیادی بر خواص الکتریکی و اپتیکی به ویژه طیف جذبی آنها گذاشته است. بررسی خاصیت فوتورسانایی در ناحیه فرابنفش نشان داد که در مقایسه با دیگر نمونه ها، نمونه با 5 درصد اتمی ناخالصی از بالاترین حساسیت نوری برخوردار می باشد.