فایل (word) مقاله مطالعه عددی تعیین محل ترک خوردگی ناشی از تنش حرارتی در بلور Nd:YLF تحت دمش طولی ابرگوسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله مطالعه عددی تعیین محل ترک خوردگی ناشی از تنش حرارتی در بلور Nd:YLF تحت دمش طولی ابرگوسی :


تعداد صفحات : 10

تعیین توان دمش بهینه برای پیشگیری از ترک خوردگی بلور لیزر یکی از مراحل مهم در طراحی لیزرهای حالت جامد است. در این تحقیق با استفاده از حل عددی, توزیع دما و توزیع تنش حرارتی حاصل از دمش طولی با استفاده از روش اجزا محدود در یک بلور لیزری Nd:YLF با آلائیدگی 1% نئودیمیوم در شرایط نزدیک به کلید زنی Q شبیه­سازی گردیده است. نتایج نشان می­دهد که موقعیت بی بعد ترک تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی دارد.

لینک کمکی