فایل (word) مقاله تعیین ضخامت, چگالی و ناهمواری لایه نازک ITO با استفاده از تکنیکXRR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله تعیین ضخامت, چگالی و ناهمواری لایه نازک ITO با استفاده از تکنیکXRR :


تعداد صفحات : 10

در این تحقیق, لایه نازک اکسید ایندیوم قلع به روش تبخیر با پرتو الکترونی بر زیرلایه شیشه تهیه شده است. سپس با استفاده از تکنیک بازتاب سنجی پرتو XRR)X) نمودار لگاریتمی شدت برحسب 2 ( زاویه تابش پرتو x) رسم شده است و با استفاده از داده های حاصل از XRR ضخامت , چگالی و ناهمواری سطح لایه نازک محاسبه شده است نتایج حاصله توافق خوبی با نتایج حاصل از AFM و طیف عبوری UV-VIS_NIRاز خود نشان داده است.

لینک کمکی