فایل (word) مقاله ساخت زیست حسگر لومینسانس الکتروشیمیایی با نانوکامپوزیت Ru-SiAu

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله ساخت زیست حسگر لومینسانس الکتروشیمیایی با نانوکامپوزیت Ru-SiAu :


تعداد صفحات : 10

در این مقاله, اولین مرحله برای به کارگیری Ru(bpy)32+ به عنوان لومینوفر در ساخت زیست حسگر لومینسانس الکتروشیمیایی - یعنی افزایش حساسیت زیست حسگر از طریق ساخت نانوکامپوزیت Ru-Si@Au واستفاده از آن به جای Ru(bpy)32+ برای اندازه گیری زیست مولکولها- مورد بررسی قرار گرفته است. همینطور به بهینه سازی غلظتهای TPrA و نانو کامپوزیت Ru-Si@Au به عنوان دو ماده اصلی و تاثیرگذار در میزان شدت لومینسانس برای اندازه گیری زیست مولکولها پرداخته شده است تا بیشترین حساسیت فراهم آید . بدین منظور غلظتهای مختلف دو ماده تهیه و بدون حضور زیست مولکول, گسیل فوتونها بررسی شد .

لینک کمکی